ترتیب دخالت شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت مختلط غیرسهامی

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

رجوع کنید به ماده ۱۴۵ قانون تجارت