همکاری با دول خارجی متخاصم

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی