انحلال شرکت سهامی ورشکسته

انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

رجوع کنید به ماده ۲۰۰ قانون تجارت