ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.

بعدی ❭