ماده ۵۵ قانون مدنی

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

بعدی ❭