ماده ۳۵ مكرر قانون گذرنامه

(الحاقی ۱۳۶۷/۷/۱۴) - هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد،به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدو چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد،به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴) - کسانی که به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند،به مجازات فوق محکوم می‌گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده،برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می‌شود.

بعدی ❭