(منسوخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۴)- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا ‌احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و‌ حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌ برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.