فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.