ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود:
الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
پ ـ احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده
ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه
تبصره ـ مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.

بعدی ❭