منتفی شدن حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه

در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۶۳ قانون تجارت