مجمع عمومی‌، طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵

در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶

زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق‌العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌ به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌ عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷

در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌ عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌ از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌ عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸

برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.
تبصره- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌ جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌ هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹

کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌ باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌ مدیر یا مدیران ارائه نماید.
تبصره- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌ حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰

هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱

مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف- تعیین رئیس مجمع عمومی‌.
ب- انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.
پ- اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.
ت- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.
ث- اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگاهداری و تعمیر بنا.
ج- تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌ لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲

کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
تبصره- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌ مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳

تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌ کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

بعدی ❭