ماده ۳۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شرکتهای توزیعی موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند.تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی، متخلف به ترتیب مذکور در ماده (۲۲) این قانون مجازات می‌شود.

بعدی ❭