ماده ۳۰۱ قانون مدنی

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

بعدی ❭