1 - شورای عالی استاندارد از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
۱- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور
۲- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی 
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
۵ - وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» 
۶ - دادستان کل کشور 
۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
۹- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۰- رئیس اتاق تعاون ایران
۱۱- رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
۱۳- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۴- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
۱۵- رئیس شورای رقابت
تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره ۲- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهایی که وزرا و روسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره ۳- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می‌رسد، ایجاد کند.
تبصره ۴- مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسوولان ردیفهای (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.
وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
۱- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
۳- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
۴- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده 
۵ - تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه 
۶ - تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط 
۷- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
۸ - تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان 
۹- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
۱۰- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
۱۱- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
۱۲- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
۱۳- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
۱۵- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره - دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.