اسناد لازم برای ثبت شرکت

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۱۹۶ قانون تجارت