نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سوال:
آیا خسارت تاخیر تادیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سوال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیات کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.