ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۷۶۲ قانون مدنی

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

بعدی ❭