مقررات حاکم بر چک‌های صادره در خارج و قابل پرداخت در ایران

مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

رجوع کنید به ماده ۳۱۷ قانون تجارت