ماده ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده (۱۸) شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
۱ـ تذکر شفاهی
۲ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه
۳ـ اخطار و اعلان از رسانه‌ها
۴ـ محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمکهای دولتی
۵ـ تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه
۶ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
۷ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه
تبصره ۱ـ کمیسیون احزاب موظف است قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای (۳) تا (۷) این ماده از نماینده حزب مربوط برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد.
تبصره ۲ـ تصمیم کمیسیون احزاب به جز تقاضای انحلال در بند(۷) ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ به حزب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳ـ رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند (۷) این ماده و تقاضای انحلال در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیات منصفه موضوع اصل یکصدوشصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴ـ ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (۱۸) این قانون توسط احزابی که مجوز اولیه تاسیس حزب را دریافت می‌نمایند، سبب ابطال این مجوز می‌شود.
تبصره ۵ـ حزب در طول مدت توقیف پروانه، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.

بعدی ❭