در تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

بعدی ❭