استحقاق اجرت دلالی در معاملات معلق

هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۳۵۰ قانون تجارت