ماده ۱۴۲ قانون تجارت

روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

بعدی ❭