ماده ۵۶۹ قانون مدنی

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

بعدی ❭