ماده ۷۳۰ قانون مدنی

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.

بعدی ❭