طلبکار موقت و شرکت در مذاکرات هیات طلبکارهای ورشکسته

محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیات طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

رجوع کنید به ماده ۴۷۰ قانون تجارت