نظارت بر امر تصفیه در شرکت‌های مختلط

در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

رجوع کنید به ماده ۲۰۶ قانون تجارت