امکان تحقق و اخذ توضیح راجع به تنظیم صورت دارایی و اوضاع و احوال ورشکسته توسط ناظر

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

رجوع کنید به ماده ۴۵۰ قانون تجارت