ساخت یا تهیه کلید یا هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم

هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی