مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/4/21 بنا به پیشنهاد شماره 990/820/400 مورخ 1388/4/21 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (14) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی - مصوب 1387- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت 373ه- مورخ 1386/10/10، مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمودند:
کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند.
سازمان های وابسته به بنیاد یاد شده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه تامین نمی شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان ها پیش بینی شده است، می‌باشند.
انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمده اند و ماموریت آنها به سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

عناوین و برچسب‌ها