برات و تصدیق صورت حساب بازگشت

صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

رجوع کنید به ماده ۳۰۱ قانون تجارت