افشای تعهدات مشروط شرکت سهامی

تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

رجوع کنید به ماده ۲۳۵ قانون تجارت