داده های هویتی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شود:
۱. داده های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت ها، موسسات، سازمانهای مردم نهاد و...)
۲. نام و نام خانوادگی افراد
۳. سال و استان محل تولد
۴. کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومی
۵. عکس پرسنلی