متصدی تصفیه در شرکت سهامی

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رای به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری‌مقرر داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۴ قانون تجارت