نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

مورخ: ۲۸/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۴۶/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۵۲۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
عطف به پاسخ شماره ۱۶۹۷/۹۲/۷-۳/۹/۹۲ آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
۱-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روان­گردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
۲-ضمن توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می گردد.