متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر مطالبه کند:
۱- موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
۲- موسسه ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
۳- موسسه ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند.
۴- موسسه ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.