(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۳۰)- عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد ‌صلاحیت در مواردی که به موجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع‌ ماده ۳۱ این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود.
کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله ‌مجاز به دریافت تنخواه ‌گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه ‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب ‌میشوند.