ماده ۷۰۴ قانون مدنی

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

بعدی ❭