ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی

هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

بعدی ❭