ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

بعدی ❭