فرار متهم یا زندانی بر اثر اهمال و مسامحه مامور

هر گاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی