مشروعیت جهت، شرط ثبت شخص حقوقی

موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

رجوع کنید به ماده ۵۸۶ قانون تجارت