ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

بعدی ❭