ماده ۴۴۴ قانون مدنی

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

بعدی ❭