ضبط اموال ناشی از جرائم قلب سکه به نفع دولت

علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی