تعهد مدیون سند در وجه حاملِ مفقود

به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تامینی که محکمه‌تصویب نماید.

رجوع کنید به ماده ۳۲۵ قانون تجارت