ماده ۳۵۰ قانون تجارت

هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

بعدی ❭