ماده ۲۴۹ قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

بعدی ❭