ماده ۲۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

بعدی ❭