فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
۱ - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌ سازی
۳- آثار و بناهای تاریخی
۴ - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب ‌هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می ‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول‌ مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.