معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود:
الف (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۷/۲۴)- نصاب معاملات جزیی: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاو‌ز نکند.
ب (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۷/۲۴)- نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاو‌ز نکند.
ج (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۷/۲۴)- نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.